Financiën

  BALANS 2020

  2020 2019   2020 2019
   
         
  Gebouw 1 1     Algemene reserve 30.365 26.062
  Vorderingen - 1.000     Nog te betalen 1.000
  Liquide middelen 31.364 39.566     Voorziening groot onderhoud - 13.705
   

       

    31.365
  40.567
        31.365
  40.567

Staat van Baten & Lasten 2020

Baten 2020 2019 Lasten 2020 2019
 
       
club van 10 1.5000 1.750     onderhoud 1.345 -
bijdrage vrienden 1.410 1.915     overige kosten 1.515 1.812
           
huur 1.000 1.000          
subsidies 2.453 2.453          
               
               
          Batig saldo 3.503 5.306
 

     

  6.363
7.118
      6.363
7.118


Toelichting Balans en Staat van Baten en Lasten:

In 2020 zijn, conform de aanwijzingen van Monumentenwacht, onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd ten bedrage van € 15.065. Dit bedrag is zoveel mogelijk afgeboekt van de reserve groot onderhoud, en het voor het restant als kosten van 2020 meegenomen. In de afgelopen 5 jaar hebben wij € 12.265 aan monument subsidie verkregen, die telken jare ten gunste van het resultaat zijn geboekt.