Activiteiten van de Stichting

In lijn met het gevoerde beleid zijn de volgende activiteiten uitgevoerd.


• Na oprichting zijn in samenwerking met de Liberaal Joodse Gemeente Brabant plannen ontwikkeld voor restauratie, uitbreiding en herinrichting van het gebouw. Zij is in overleg getreden met de gemeente Tilburg over verwerving van de voormalige synagoge en heeft succesvol campagne gevoerd voor verkrijging van financiële steun door subsidie-gevende instellingen en particulieren.


• Op 10 maart 1995 is het gebouw van de gemeente Tilburg gekocht. De koop kon tot stand komen daar de gemeente Tilburg op voorwaarde van restauratie en onderhoud met een symbolische koopprijs genoegen nam.


• Gedurende 1996 - 1997 zijn de voorgenomen bouw- en inrichtingsactiviteiten uitgevoerd.


• In 1998 is het gebouw om niet in gebruik gegeven aan de Liberaal Joodse Gemeente Brabant.


• In 2002 is een eerste grote onderhoudsactiviteit, de volledige vernieuwing van het leiendak, uitgevoerd.


• In 2006 is, na overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Monumentenwacht Noord-Brabant, een Tienjarenplan Groot Onderhoud (2006 - 2015) in gang gezet. Aan de financiering van dit omvangrijke project is bijgedragen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de MAROR Stichting, de Liberaal Joodse Gemeente, de Stichting en particulieren.


• In 2016 is gestart met het ontwikkelen van een onderhoudsplan voor de periode van 2017 - 2022. Voor de inhoud van dit plan zijn adviezen van Monumentenwacht Noord-Brabant richting gevend. Parallel hieraan worden activiteiten ondernomen om financiële middelen te verwerven voor het zekerstellen van de op middellange termijn uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Deze activiteiten zijn gericht op het verkrijgen van subsidies, het verstevigen van de band met bestaande donateurs door middel van lezingen, rondleidingen, etc. en het informeren van geïnteresseerden.


• In 2017 is na overleg met de gemeente Tilburg een hek geplaatst op het bijgebouw van de synagoge. In het hek is de vorm van de zevenarmige Joodse kandelaar (menora) verwerkt. Bovendien is het dak op het bijgebouw vernieuwd en zijn diverse reparaties uitgevoerd in het kader van het onderhoudsplan.